Regulamin zamawiania produktów personalizowanych 

 

§1 Wstęp i postanowienia regulaminu

 1. Regulamin określa zasady zawarcia umowy sprzedaży produktów personalizowanych na życzenie klienta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego playmaty.pl (produkty z kategorii “Personalizowane”) lub drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres kontakt@playmaty.pl.
 2. Regulamin personalizacji jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Regulamin zamawiania produktów personalizowanych jest dostępny na stronie internetowej www.playmaty.pl w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego treścią. 


§2 Definicje

Kupujący – osoba fizyczna, będąca nabywcą produktu.

Sprzedawca - Netfire Group Sp. z o.o., Sp. K z siedzibą w Bydgoszczy, właściciel marki Playmaty.pl

Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy prowadzony na domenie www.playmaty.pl

Regulamin zamówień personalizowanych – niniejszy regulamin.

Produkty personalizowane - produkty wykonywane lub modyfikowane na życzenie i zgodnie z wytycznymi klienta. 

 

§3 Warunki zmówienia produktu personalizowanego 

 1. Klient zamawia produkt personalizowany za pośrednictwem sklepu internetowego Playmaty.pl (produkty z kategorii “Personalizowane”) lub drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres kontakt@playmaty.pl.
 2. Zamawiając produkt personalizowany klient przekazuje Sprzedawcy pliki graficzne i wytyczne niezbędne do wykonania produktu.
 3. Pliki graficzne powinny zostać przekazane zgodnie z wytycznymi personalizacji produktu dostępnymi na stronie  
 4. W przypadku przesłania nieprawidłowych plików klient otrzymuje informację od Sprzedawcy i ma możliwość poprawy pliku lub skorzystania z usługi korekty graficznej przez Sprzedawcę. Cena korekty graficznej to 50 zł brutto za godzinę pracy grafika. Przed potwierdzeniem zamówienia klient zostanie poinformowany przez sprzedawcę jaki jest przewidywany czas i ostateczna cena korekty graficznej plików.
 5. W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną na adres kontakt@playmaty.pl, dotyczących wykonania produktu w wybranym przez klienta rozmiarze lub kształcie Sprzedawca przesyła klientowi wycenę oraz proponowany termin realizacji w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie dokonania przez Klienta opłaty za zamówienie i zaksięgowaniu jej na koncie Sprzedawcy (płatność natychmiastowa lub przelew tradycyjny). Czas realizacji zamówienia produktu personalizowanego ustalany jest indywidualnie. Klient zawierając umowę sprzedaży wyraża zgodę na realizację zamówienia zgodnie z podanym mu wcześniej terminem realizacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania produktu personalizowanego w następujacych przypadkach:
  1. Plik graficzny przesłany przez klienta nie spełnia wymagań określonych w wytycznych personalizacji produktów a klient nie chce skorzystać z usługi korekty graficznej wspomnianej w §3 pkt. 4.
  2. Plik graficzny w rażący sposób narusza prawo autorskie lub jest w innym aspekcie niezgodny z prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 8. Zamawiając produkt personalizowany klient oświadcza, że jest właścicielem lub nabywcą praw autorskich do przesłanego projektu, lub projekt jest dostępny w domenie publicznej a klient ma prawo do jego kopiowania i powielania. 

 

 §5 Formy płatności i dostawy

 1. Dostępne dla wybranego przez klienta produktu personalizowanego formy płatności i dostawy są przedstawione kupującemu na etapie składania zamówienia:
  1. W przypadku produktów dostępnych w kategorii Personalizowane na stronie www.playmaty.pl w koszyku oraz przy potwierdzeniu zamówienia.
  2. W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną na adres kontakt@playmaty.pl w wiadomości przesłanej kupującemu przez sprzedawcę.
 2. Koszt dostawy produktu personalizowanego ponosi kupujący, chyba że na stronie Sklepu lub w wiadomości przesłanej przez Sprzedawcę wskazano inaczej. 


§6 Reklamacje i zwroty

 1. Produkty personalizowane nie polegają zwrotom zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Art. 38 pkt 3): "Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;"
 2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji produktu posiadającego wadę produkcyjną lub niezgodnego z zamówieniem, zgodnie z Sklepu dostępym na stronie 


§7 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności.


§8 Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy regulamin personalizacjiobowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedażowy zawartych po zamieszczeniu zmian.